പഥികന്റെ കാൽപാട്Friday, August 5, 2011

ഡച്ച് യാത്രാവിവരണം മാതൃഭൂമി യാത്രയിൽഡച്ച് യാത്രാവിവരണം മാതൃഭൂമി യാത്രയിൽ
 
http://www.mathrubhumi.com/yathra/travel_blog/article/205160/index.html

പക്ഷേ അവർ ചിത്രങ്ങളും വിവരണവും ക്രമമില്ലാതെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. :o(

പൂർണ്ണരൂപം ഇവിടെ

http://kaalpad.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

3 comments:

മുന്നോട്ടു നടക്കാൻ എനിക്കുള്ള പാഥേയം ഇവിടെ...