പഥികന്റെ കാൽപാട്Wednesday, August 24, 2011

ഹെല്ലബ്രുൺ മൃഗശാല - മ്യൂണിക്ക്

മ്യൂണിക്കിലെ ഹെല്ലാബ്രുൺ മൃഗശാല സന്ദർശിച്ച വിശേഷങ്ങൾ, അധികവും ചിത്രങ്ങൾ ആയതിനാൽ "അപ്പുറത്ത്" പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.

http://keerakadalas.blogspot.com/2011/08/blog-post_23.htmlNo comments:

Post a Comment

മുന്നോട്ടു നടക്കാൻ എനിക്കുള്ള പാഥേയം ഇവിടെ...